Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor Therapiepraktijk Ben

 

Begrippen

 • ZORGAANBIEDER: Rabia Ben Mesaoud 
 • BEROEPSVERENIGING: NVPA ingeschreven in het KvK onder nummer 40258092 en

gevestigd te Losplaats 14B, 5404 NJ in Uden.  

 • KOEPEL: RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698 en gevestigd te

Sparrenheuvel 10 Gebouw A, 3708 JE in Zeist.

Koepel is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

 • KLACHT- EN TUCHTRECHT: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • KLACHTENFUNCTIONARIS: Het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van Beroepsvereniging/Koepel en de geschillencommissie.
 • GESCHILLENCOMMISSIE: Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • CLIËNT: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • BEHANDELING: de door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/ patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgaanbieder.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Therapiepraktijk Ben uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Therapiepraktijk Ben slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

 • Therapiepraktijk Ben is lid van de beroepsvereniging NVPA. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op https://nvpa.org/ en op https://rbcz.nu/index.html .
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van NVPA. 

Behandeling

 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming na een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij tijdens de 1ste OF 2de  sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies duren 60 minuten. Deze vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, Arboarts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.
 • De zorgverlener van Therapiepraktijk Ben werkt als zelfstandige. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Therapiepraktijk Ben kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling

 • Individuele therapie: De kosten van individuele therapie bedragen €100 per sessie van 60 minuten. 
 • Relatietherapie: De kosten van relatietherapie bedragen € 145 euro per sessie van 90 minuten. 

Voor een overzicht van tarieven kijk op https: //therapiepraktijkben/tarieven. De factuur betaalt u contant, per betalingsverzoek of via IDEAL. De factuur krijgt u toegestuurd via een beveiligde e-mail van mijn digitale administratie, mijn DiAd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Na 14 dagen ontvangt u een automatische herinnering via Mijn DiAd. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • Therapiepraktijk Ben is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling mogelijk (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van NVPZ en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde .

Annulering 

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch/e-mail/Sms/WhatsApp door, waarbij de datum van ontvangst bindend is.

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener en worden conform de WGBO-wet 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment vernietigd. De bewaartermijn blijft ook van kracht in het geval de cliënt en/of de zorgverlener zelf komt te overlijden. De zorgverlener heeft in dat geval afspraken gemaakt met zijn waarnemer(s).
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en VBAG. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Therapiepraktijk Ben op https://therapiepraktijkben privacyverklaring/

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij info@therapiepraktijkben.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Therapiepraktijk Ben. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NVPA, Klachtenfuntionaris van NVPA dan wel d geschilleninstantie Stichting Zorggeschillen. De procedure is te vinden op de website https://nvpa.org/klacht-indienen of https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html. Therapiepraktijk Ben voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via het NVPZ/RBCZ, dan informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

Aansprakelijkheid 

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera.
 • Therapiepraktijk B en is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Therapiepraktijk Ben.
 • Therapiepraktijk Ben heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Therapiepraktijk Ben tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de VERZEKERAAR. Therapiepraktijk Ben is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij DBA, die dekkend is voor de WKKGZ.

Beschikbaarheid

 • Bereikbaarheid buiten kantoortijden: Geen
 • In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Zij hebben rechtstreeks toegang tot de crisisdienst van de specialistische ggz.

Vervanging bij ziekte of vakanties

 • Bij (langdurende) ziekte of vakantie is er waarneming door collega-therapeute die buiten Almere werkt. U kunt dan bij deze personen terecht voor vragen of een extra contact

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ieder zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het
 • recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het
 • recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken
 • over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

 • Therapiepraktijk Ben houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG-wet. Daarover kunt u op https://thrapiepraktijkben.nl/privacybeleid/ meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen op grond van de wet bevoegde rechter worden beslecht.