Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

 1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (link WGBO). Uw dossier bevat persoonlijke gegevens, en een beschrijving over uw klacht of vraag en wat uw doelen zijn.
 2. Verder hou ik een logboek bij waarin zaken staan die ter sprake komen tijdens de sessies. Ook kunnen er in het dossier gegevens opgenomen worden over voorgaande behandelingen of gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 3. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 4. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 5. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het counselingstraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 6. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 7. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WBGO) wordt vereist 15 jaar bewaard.

Klachtenregeling

De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

Bij Therapiepraktijk Ben is dit als volgt geregeld:

 • Ben je niet tevreden over ons werk, dan is het belangrijk dat je daarin gehoord wordt, Klachten kunnen niet alleen onze persoonlijke werkrelatie verstoren, ze kunnen ook belangrijke elementen van het therapeutisch proces op tafel brengen. Door er met elkaar over te praten kunnen we helder krijgen wat er aan de hand is en hoe we er samen mee om kunnen gaan. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. Waarschijnlijk komen we tot een oplossing of bijsturing van het proces.
 • Als geregistreerde lid van de beroepsvereniging NVPA val ik onder de NVPA klachtenregeling gebaseerd op de Wkkgz. Als lid heb ik de status van zorgaanbieder in de zin van Wkkgz. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van NVPA: https://nvpa.org/ onder het kopje: voor cliënten.

Behandelovereenkomst

 1. Bij aanvang van het begeleidingstraject wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend door de cliënt en de therapeut.
 2. De therapeut houdt zich aan de bepalingen van de WGBO en de ethische en overige beroepscode die op haar professie van toepassing is.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 4. Eventueel annuleren dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van de behandeling te gebeuren. Bij het niet tijdig annuleren van je afspraak (ook in geval van ziekte) ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 5. Een verwijsbrief van je huisarts is niet nodig, wel is het gewenst dat de huisarts op de hoogte is van je bezoek. Alle informatie die je verstrekt is strikt vertrouwelijk.

Beschikbaarheid van zorg buiten kantoortijden:

 1. Buiten kantoortijden er is geen directe 24 uurs bereikbaarheid.
 2. In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Zij hebben rechtstreeks toegang tot de crisisdienst van de Specialistische GGZ.

Beschikbaarheid tijdens afwezigheid van uw behandelaar

 1. Als uw behandelaar niet bereikbaar is vanwege (langdurende) ziekte of vakantie dan wordt de waarneming geregeld met andere collega’s die binnen of buiten Almere werken. Mocht u tijdens afwezigheid van uw vaste behandelaar vragen hebben of behoefte aan een extra contact dan kunt u contact met een collega.